Whatsapp Hattı

0539 890 5950

Danışmanlık

Danışmanlık Nedir?  

Danışmanlığın birçok tanımı vardır ve bunun yönetimi, yani yönetim danışmanlığının karşılaştığı sorunlara ve zorluklara uygulanmasıdır.  

Danışmanlık özel bir profesyonel hizmettir ve böyle bir hizmetin bünyesinde barındırması gereken özellikler vardır. Kısaca açıklanırsa danışmanlık kişinin kendisi ve çevresi ile uyumu sağlaması, kişiler arası ilişkilerde gelişmesi, çözüm odaklı davranışlar geliştirmesi yani kendi potansiyelini gerçekleştirmesi amacıyla uygulanan profesyonel bir hizmettir. Ayrıca bireylerin yaratıcı ve performansından memnun ve nitelikli olabilmeleri için uzman ve eğitimli kişilerce yapılmaktadır.      

Dean (1938), danışmanlar tarafından sağlanan hizmet türlerini tanımlamaktadır. Bazı danışmanlıklar, üretim, pazarlama, finans, personel, endüstriyel ilişkiler, kayıtlar ve kontrol yöntemleri veya idari organizasyon gibi belirli bir yönetim probleminde uzmanlaşmıştır. Diğerleri kendilerini 72 endüstri veya kurum türü ile sınırlandırmaktadır. Örneğin ulaşımda, bankacılıkta, mağazacılıkta, kamu kuruluşlarında vs. uzmanlaşan danışmanlar vardır. Diğerleri ise anketler, sistemlerin kurulması, sürekli tavsiye veya geçici idare gibi belirli bir danışmanlık hizmetine yoğunlaşmaktadır. Bazı büyük firmalar bu uzmanlık alanlarını gözden kaçırmakta ve çeşitli yönetim problemleri konusunda personellere başvurmaktadır.

Profesyonel Danışmanların Görevi Nedir?

Danışmanlar, yöneticilere karar vermelerinde yardımcı olan tavsiyeler veren beceri veya uzmanlığa sahip kişilerdir. Danışmanlarla yapılan sözleşmeler, genellikle görevin amacını belirtir ancak ayrıntılarını veya gerçekleştirilme şeklini belirtmez. Kamu hizmeti çalışanlarının aksine, danışmanlar belirli projeleri yürütmek için geçici olarak çalışmaktadır. Bu nedenle danışmanlarla iş birliğine dayalı bir ilişki kurmak, onların çalışma yöntemlerini ve ortamını biraz anlamayı gerektirir.

Kurumsal Danışmanlık Nedir?

Günümüzde hiçbir kuruluş hızlı ekonomik ve kültürel değişimin güçlerinden ayrı değildir. Kurumsal danışmanlık ürün içerikli bir organizasyon içindeki danışmanlık hizmetidir. Kurumsal danışmanlık, hizmetlerini kurum dışından sunar ve müşteri çözümleri sektöründe danışmanlık bileşeni olarak hareket edebilir. Bunun yanı sıra, ürün içindeki rolü değişebilir ve farklı tür kurumsal danışmanlık türleri tipolojisi olabilir. Kurumsal danışmanlık, farklı rollere dayanan çift örgütsel kimliğe sahip organizasyonlardır. Hizmete başvuranlar, ana kuruluşun ürünlerinin bir alternatifi yerine mümkün olan en iyi çözümü sunmalarını bekler. Bu durum, politikaların beklentilerini ve ürün işinden farklı bir imajı ifade eder. Temel kuruluştan bağımsız hareket etme ve doğrudan müşteri ile etkileşime girme kabiliyeti burada merkezi olarak vurgulanır.

Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Larry Greiner ve Robert Metzger'e göre (1983) yönetim danışmanlığı, organizasyona objektif ve bağımsız bir şekilde yardımcı olan özel eğitimli ve nitelikli kişiler tarafından verilen ve kuruluşlara yönetim sorunlarını tanımlamak, bu tür sorunları analiz etmek, çözümler önermek üzere sözleşmeli danışmanlık hizmetidir. Bu problemlere ve yardımlara, talep edildiğinde çözümlerin uygulanmasında görev alırlar. Benzer ya da daha az ayrıntılı tanımlar, diğer yazarlar ve meslek kuruluşları ve yönetim danışmanı enstitüleri tarafından kullanılır. Uluslararası yönetim danışmanlığı enstitüleri konseyine göre, yönetim danışmanlığı, yönetim sorumluluğu olan müşterilere yönetim süreci hakkında bağımsız tavsiye ve yardım sağlanmasıdır.

Kurumsal Danışmanlık Hizmeti Neleri İçerir?

Danışmanlık, kurum içi ve kurum dışı uzmanlık arasındaki yerleşik işlevler için değişen iş bölümlerinden daha fazlasını yansıtır. Dolayısıyla danışmanlık, sektörde yer alan kurumun daha dinamik unsurlarındaki değişimi güçlendiriyor görünmektedir. 

Kurumsal danışmanlık, ürün işletmeleri için çeşitli rollere sahip olabilir. İki ana unsur, ürün işletmesinin değer zinciri ve danışmanlık hizmetleri için kilit bilgi türü ile olan ilişkisidir. Değer zinciri (Porter, 1985) bir firmanın ürünlerini tamamlayacak hizmetleri tasarlama, üretme, pazarlama, sunma ve ekleme faaliyetlerini temsil eder. Danışmanlık hizmeti, organizasyonda, liderlik gelişiminde ve ürün geliştirmede destek hizmet sunabilir. Aynı zamanda organizasyonun değer zincirini desteklemeyi ve uzantı sunmayı hedefleyebilir. Firmanın teknik ürünlerini müşteriye özel çözümlere entegre etmek, sunmak kurumsal danışmalık hizmetinde görülebilir.

Kurumsal danışmanlıkta diğer önemli unsur da kilit bilgidir. Firmaya özgü bilgi bir bireye ait tüm bilgilerdir. Bu, Tordoir'in (1995) işinde danışmanlık hizmetlerinin kullanımını anlamak için mesleki bilgi ve firmaya özgü bilgilerden oluşan çerçevesine dayanmaktadır. Firmanın piyasa konumu, kâr durumu gibi işletme organizasyonlarını içerir.

Müşteri çözümü: Ürünler eklenmiş yazılım ve servislerle bütünleştirilir, uyarlanır ve sıklıkla daha da özelleştirilir. Bu nedenle müşteri çözümü, kişiselleştirme (yani her müşterinin kendine özgü gereksinimlerine dayanarak) ile karakterize edilen ve tipik olarak tek başına oluşturulmayan (müşteriyle birlikte geliştirilen) bütünleşmiş bir kontrattır.

Hizmetler: Hizmetlerin odak noktası, bir şeye sahip olmak yerine bir şeyden yararlanma hakkıdır (Normann, 2000). Hizmetler terimi kurumsal danışmanlık çerçevesinde sınırlandırılırsa bu kavram insan tabanlı hizmetlerle sınırlıdır.

Ürün işletmesi: Ürün tabanlı bir organizasyonun geleneksel işini tasvir etmek için ürün işletmesi terimi kullanılabilir. Buna, telekomünikasyon hizmetleri gibi sermayesi yoğun otomatik servisleri de dahildir.

İşletme mantığı: Farklı endüstriler ve/veya farklı iş türleri farklı işletme mantıklarını yani işin gerçekleştirilebileceği farklı yolları izler. İş mantığının tanımı endüstri mantığı kavramına dayanmaktadır (Lind ve Rhenman, 1989). 

Endüstri mantığı terimi, bir endüstride işletmeyi yöneten (açık ve örtük) kurallara odaklanırken, burada kullanılan işletme mantığı kavramı, aynı zamanda yönetim odaklı, merkezi yönetim kavramları ve başarılı yönetim uygulamasına odaklanmaktadır. Bir müşteri çözüm işi, birbirinden farklı özellikler ve talepler gösterse de iki farklı iş mantığı (danışmanlık mantığı ve ürün mantığı) birlikte yönetilmelidir.

Yönetim Danışmanlık Hizmeti Neleri İçerir?

Bilgi yönetimi hızlı bir şekilde birçok şirketin bilgi varlıklarının verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesinden rekabet avantajı kazanma çabalarının terminolojisi haline geliyor. Danışmanlıklar bilginin nasıl yönetileceğini düşünmede ön plandalar çünkü kendi kooperatif danışmanlığı büyük ölçüde fikir geliştirmeye, satmaya ve uygulamaya bağlıdır.

1930'larda bile, yönetim danışmanlığının işlevsel kapsamı çok geniş bir kapsamdaydı. Bir makalede Donham (1940), yönetim danışmanlığını da benzer şekilde kavramsallaştırmaktadır (Butler, 2008). Tüm yönetim danışmanlığı çalışmalarının analiz etme (durumu belirleme), bir eylem planını planlama ve danışmanlık etme ve planı yürürlüğe koymaya yardımcı olmadan ibaret olduğunu ileri sürmektedir (1940: 33). Bu hizmetler, birkaç teknik alanda danışmanlar tarafından verilmektedir. Bir veya birkaç problem için kişisel danışman olarak görev yapan bir birey olabilir, sayısız endüstri ve bölgedeki müşterilere hizmet veren büyük bir organizasyonun parçası olabilir. Böylece Donham, yönetim danışmanlığını çeşitli operasyonel alanlarda yöneticilere analiz, tavsiye ve yardım olarak tanımlamaktadır (Butler, 2008).
Kaynakça

Apostolou, D. ve Mentzas, G. (1999). Managing corporate knowledge: a comparative analysis of experiences in consulting firms. Knowledge and process management. 6(3), 129-138.

Butler, N. (2008). What is management consultancy? Thesis submitted for the degree of doctor of psilosophy. University of Leicester.

Dean, J. (1938). The demand for professional management counsel. Journal of Business of the University of Chicago, 11(3):217-231.

Deniz, M. E. ve Erözkan, A. (2017). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Pegem.

Dobes, L. (2007). Managing consultans: a pactical guide for busy public sector managers. Australia: ANUE.

Greiner, L. ve Robert Metzger, R. (1983). Consulting to management. Prentice Hall PTR.

Lind, J. I. ve Rhenman, E. (1989). Scandinavian Journal of Mnagement, Vol:5, Issue: 3, 167-176

Norman, R. (2000). Service management: strategy ans leadership in service business. Chichester, Ensland: Jon Wiley & Sons.

Poter, M. E. (1985). The competitive advantage: creating and sustaining superior performance. NY: Free Press

Sandberg, R. (2003). Comporate consulting for customer solutions. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Stockholm School of Economics, Stockholm

Sauber, S. R. (1996). Corporate therapy and consulting. New York: Brunner/Mezel Publishers

Tordoir, P. (1965). The prefossional knowledge economy. Springer Netherland