Whatsapp Hattı

0539 890 5950

Dikkat, Gelişim ve Zeka Testleri

AGTE - Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, ince motor, kaba motor, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır.

Aile Çiz

Maurice Porot tarafından geliştirilen ve psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testidir. Temel amacı çocuğun ailesi ile olan çatışmaları açığa çıkarmaktır.

4 yaş ve üstü çocuklara uygulanır. Kâğıt, kalem, silgi ve boya kalemleri verilerek çocuktan aile üyelerini çizmeleri istenir. Çocuğun kâğıdı kullanma şekli, aile üyelerini çizerken kullandığı detaylar, sıralama, renkler gibi özelliklere göre çocuğun sosyal, gelişim ve psikolojik durumu ile ilgili çıkarımlar yapılabilir. 

Bazı durumlarda çocuğun maruz olabileceği şiddet, istismar, korku, kaygı gibi durumlarda resim testinde gözlenebilmektedir.

Çocuğunuzun aile ortamınızda kendilerini ve diğer aile üyelerini nasıl algıladıklarının değerlendirilmesi amacıyla bu test uygulanabilmektedir.

Benton Görsel Bellek Testi

Benton görsel bellek testi, mekânsal belleği ölçen bir testtir ve 8 yaş üzeri çocuklara uygulanır. Performans testidir ve bireysel olarak uygulanır. Görsel belleği ölçmektedir.

Çizimli (C,D,E formları) ve göstermeli (F,G formları) 2 formdan oluşur.

Burdon Dikkat Testi

Dikkat eksikliği yaşadığı düşünülen bireylerin dikkat gücünü belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir. 10-20 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Uygulanışı: Bireye, bir sayfa üzerinde belli ve düzenli aralıklarla dizilmiş gelişi güzel olarak yerleştirilmiş harfler verilir. Her sayfada 20 satır ve bu satırların her birinde ise 407 harf bulunur. Her sayfadaki harf sayısı bilinir. Öğrencilerden istenen harflerin altlarını kurşun kalemle çizmeleri ve bir satırı gözden geçirirken sadece bir harfin işaretlenmeyip istenen tüm harflerin altının çizilmesi istenir.

Frankfurter Dikkat Testi

60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testidir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen test, elma ve armut resimlerinden oluşur ve çocuğun dikkat seviyesini ölçmektedir.

Test için 90 saniye süre verilir. Bu süre içerisinde çocuklardan armutları bulması istenir. Test süresince çocuğun davranışları gözlemlenir ve el kol hareketlerine dikkat edilir. Dikkat gücünü ölçmek için Frankfurter testi tek başına yeterli olmayabilir. Çoğunlukla diğer dikkat testleri ile birlikte uygulanmaktadır.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Dr. Marianne Frostig tarafından geliştirilmiş, görsel algılamaya yönelik bir performans testidir. Çocukların görsel algılarını değerlendirmek ve ilkokula hazır olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanmaktadır.

4-8 yaş arası çocuklara uygulanır. Testin süresi 50-60 dakikadır. 5 algısal beceriyi ölçer:

  • El göz koordinasyonu
  • Şekil zemin ayrımı
  • Şekil sabitliği (değişmezliği)
  • Mekân konum algısı
  • Mekân ilişkilerinin algısı

3-7 yaş arasındaki çocuklarda görsel algı problemleri görülebilmektedir. Bu durum çocuklarda öğrenme güçlüklerine yol açacaktır. Bu nedenle görsel algı problemlerinin erken dönemde saptanması ve erken müdahale ile kalıcı problemlerinin önüne geçilmesi amacıyla Frostig görsel algı testinin uygulanması önerilir.

Gesell Gelişim Testi

2-7 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.

  • Motor beceri
  • El göz koordinasyonu
  • Görsel algıyı ölçen bir test olarak kullanılmaktadır.

Uygulanışı: Basitten zora doğru sıralanan geometrik şekillerden oluşmuş kartlarda çocuğun gördüğü şekilleri çizmesi istenmektedir. Çizilen şekiller Gesell normlarına tablosuna göre puanlanarak değerlendirme yapılır. Toplam puanı çocuğun gelişim düzeyini göstermektedir. Buna göre yapılan gözlem, gelişim düzeyi de dikkate alınarak uzman tarafından çocukla ilgili önerilerde bulunulmaktadır.

Goodenough – Harris Bir insan Çiz Testi

4-9 yaş arası çocuğun duygusal olgunluk seviyesi ve duygusal gelişiminde yaşanan olgunluk yaşının gelişimsel /kronolojik yaşı ile paralel olup olmadığı konusunda bilgi veren bir testtir. Çocuğa zaman sınırlaması yapılmadan ‘’ “Bu kâğıda bir insan resmi çizmeni istiyorum. Çizebildiğin kadar güzel olsun, her şeyini çiz. ‘’ yönergesi verilir. Çocuğun yaptığı resim sonucunda Goodenough zekâ testindeki ölçüler kapsamında resmin yapılış biçimine ve yanılgılarına göre puan verilerek değerlendirmesi yapılır.

Kent Testi

1941 yılında Kent, Grace H. tarafından geliştirilmiştir. Sözel performansa dayanan bir kağıt kalem testidir. Konuşma, işitme ve sözel ifade sorunu olmayan danışanlara ve normal kişilere uygulanabilir.

6-14 yaş arasındaki bireylerin zekâsını ölçmek amacıyla kullanılır. Bilgiye ve söze dayalı bir testtir. Zaman sınırlaması yoktur. Uygulayıcı tarafından verilen yönerge doğrultusunda test yapılır.

Kinder Angst – Çocuklarda Korku Düzeyi Testi

9-12 yaşları arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuğun korku düzeyi hakkında bilgi verir. Çocuğun cevaplandıracağı soruların bulunduğu bu testle korku düzeyi ölçülerek çocuğun psikolojisine ve eğitim durumuna dair ipuçları verir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Okula yeni başlayanların talimatları anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.

Peabody Resim Kelime Testi

3-17 yaş arasındaki çocukların alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime (kavram) gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans testidir. Testin sonucuna göre dil gelişimiyle ilgili önlem alınması ve ya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır. Test içerisinde resimlerle kelime gelişimini öğrenmeyi amaçlayan sorular yer almaktadır. Zaman sınırlaması yoktur.

Test bireysel bir test olup grup olarak uygulanamaz. Test sonucuna göre kişide dil gelişimine yönelik çalışmalar uygulanabilir.

Porteus Labirent Testi

Porteus labirent testi; çocuklar, gençler ve yetişkinlerde zeka kapasitesini değerlendirmek ve öngörü oluşturmak için tasarlanmış bir zeka testidir. Sözsüz uygulanan bir performans testidir. 7-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

Porteus labirentleri testi 15-30 dakika arasında uygulanabilen ve çeşitli zorluk derecesindeki labirentlerden oluşur. Test uygulamasında kalemle çizilen çizgi ile çıkmaz yollara girilmemesi ve çizgilerin geçilmemesi gibi kurallara uyarak labirentin çıkış noktasına ulaşılması beklenir. Porteus labirentleri testi eldeki verilere göre sonrayı öngörebilme, temkinli davranma yönündeki yeteneğe bağlı performansları ölçer.

R.B Cattel 2-A Testi

Cattell Uluslararası Zekâ Testi, R. B. Cattell tarafından 1957 yılında geliştirilmiştir. Testin 2A-2B olmak üzere iki paralel formu bulunmaktadır. 

7.5 yaş ile 14 yaş arasındaki bireylere uygulanabilmektedir. Toplam 46 maddeden oluşan testi yanıtlama süresi toplam 25 dakikadır. 

Testte yer alan alt testler şöyledir:
1. Seriyi tamamlama (12 madde)
2. Tasnif (14 madde)
3. Yerleştirme (12 madde)
4. Yerleştirme (8 madde)

Bu alt testlerden elde edilen puana göre kişinin zekâ seviyesi hesaplanmaktadır.

SDÖT (Sayı Dizisi Öğrenme Testi)

Zangwill tarafından 1943’te geliştirilen SDÖT, belirli bir sayı dizisinin doğru olarak tekrarlanmasını belirleyerek  bellek ve öğrenme yeteneği ölçülmektedir. 6-15 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilmektedir. Dikkati sürdürebilme ve odaklanma becerileri tespit edilebilir.

WISC-4 Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği

6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocuklara uygulanan ve çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen klinik bir değerlendirme aracıdır.

WISC-4, çocukların ve gençlerin hem kendi yaş grubu içindeki beceri düzeylerini hem de kendi içlerindeki güçlü yanlarını ve desteklenmesi gereken becerilerini değerlendirir.


Randevu Almak İster misiniz ?

Randevu Formu